MENUMENU

ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย


คณะที่ ๑๓ (๑๙ กันยายน ๒๔๘๘ – ๓๑ มกราคม ๒๔๘๙)

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงนามในประกาศ พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๘๘

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายพลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓. นายดิเรก ชัยนาม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๔. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๕. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ์ จุณณานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

๖. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

๗. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๘. นายทวี บุณยเกตุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๙. พระยานลราชวสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๐. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรนสาร)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑. นายประจวบ บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๒. นายทวี ตะเวทิกุล

เป็นรัฐมนตรี

๑๓. นายสงวน ตุลารักษ์

เป็นรัฐมนตรี

๑๔. นายวิจิตร ลุลิตานนท์

เป็นรัฐมนตรี

๑๕. นายเตียง ศิริขันธ์

เป็นรัฐมนตรี

๑๖. นายทอง กันทาธรรม

เป็นรัฐมนตรี

๑๗. นายพึ่ง ศรีจันทร์

เป็นรัฐมนตรี

๑๘. นายจำลอง ดาวเรือง

เป็นรัฐมนตรี

๑๙. นายจรูญ สืบแสง

เป็นรัฐมนตรี

๒๐. พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์)

เป็นรัฐมนตรี

๒๑. เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน

เป็นรัฐมนตรี

๒๒. นายชิต เวชประสิทธิ์

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๘๘

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๘๘ และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๔๘๘ เล่ม ๖๒ ตอน ๕๒ หน้า ๑๔๒๖

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ คือ

๑. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เนื่องจากสุขภาพไม่ดี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๘
๒. พลโทจิระ วิชิตสงคราม เป็นรัฐมนตรี
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นรัฐมนตรี
นายถวิล อดุล เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๘

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ให้ความไว้วางใจได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘ โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๘ คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้รักษาการไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๘๙ ซึ่งเป็นวันตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ