MENUMENU

ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย


คณะที่ ๑๐ (๗ มีนาคม ๒๔๘๕ – ๑ สิงหาคม ๒๔๘๗)

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๘๕ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) และนายปรีดี พนมยงค์ ลงนามในประกาศ พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒. พลตรี พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๓. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๔. นาวาอากาศเอก เทียน เก่งระดมยิง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๕. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๖. นายวิจิตร วิจิตรวาทการ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๗. พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ

๘. หม่อมหลวง เดช สนิทวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ

๙. นายพันตรี ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๐. พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

๑๑.นายอุทัย แสงมณี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

๑๒. พันตรี ควง อภัยวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๓. พลโท มังกร พรหมโยธี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔. พลตำรวจตรี อดุล อดุลเดชจรัส

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๕. นายโป – ระ สมาหาร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๖. นาวาเอก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๗. พันเอก ประยูร ภมรมนตรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๘. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๙. นายเดือน บุนนาค

เป็นรัฐมนตรี

๒๐. นายทวี บุณยเกตุ

เป็นรัฐมนตรี

๒๑. พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิศร์

เป็นรัฐมนตรี

๒๒. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

เป็นรัฐมนตรี

๒๓. นายวนิช ปานะนนท์

เป็นรัฐมนตรี

๒๔. พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๘๕ และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๔๘๕ เล่ม ๕๙ ตอน ๑๘ หน้า ๕๑๘

คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ

๑. พระยามไหสวรรย์ (กาย สมบัติศิริ) เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๘๕
๒. เนื่องจากได้ประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม
จึงปรับปรุงรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พลตรี จรูญ เสรีเริงฤทธิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ
ให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕
๓. นายวิจิตร วิจิตรวาทการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ แทน จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๕
๔. พันตรี ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแต่งตั้งให้เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลโท จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ พันจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๔๘๕
๕. พันเอก อุดมโยธา รัตนาวดี เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๕
๖. พันตรี ควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖
๗. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๘๖
๘. พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๘๖
๙. พลอากาศตรี เจียม อธึกเทวเดช โกมลมิศร์ ได้ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๘๖
๑๐. พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๖
๑๑. นายพลตำรวจโท อดุล อดุลเดชจรัส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี
อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๘๖
๑๒. นายเดือน บุนนาค เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลอากาศตรี กาพย์ เทวฤทธิพันลึก ทัตตานนท์ เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๘๖
๑๓. นายวิจิตร วิจิตรวาทการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัตรราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๘๖
๑๔. นาวาอากาศเอก กาจ เก่งระดมยิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๖
๑๕. นายดิเรก ชัยนาม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายกอ มไหสวรรย์ สมบัติศิริ รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลตรี ไชย ประทีปเสน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๖
๑๖. นายวนิช ปานะนนท์ รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีสั่งราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๘๖
๑๗. พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
๑๘. นายอุทัย แสงมณี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ และแต่งตั้งให้เป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้ง นาวาเอก สังวรณ์ สุวรรณชีพ เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๘๖
๑๙. นายวนิช ปานะนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗
๒๐. พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่ประจำอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการทั้งสิ้น ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แทน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗
๒๑. พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออก
จากตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๘๗

หมายเหุต คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบบริหารราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์พุทธศักราช ๒๔๘๗ และร่างพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดสร้างพุทธบุรีมณฑล พุทธศักราช ๒๔๘๗ นายกรัฐมนตรีและคณะจึงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗

ประกาศเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๗