MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -กำหนดให้มีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานของรัฐ

มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. เฉพาะที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศตั้งแต่การศึกษาวิจัย การผลิต และการนำมาใช้ประโยชน์ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของกระทรวงกลาโหมและภาคเอกชน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงกลาโหม
- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และภาคเอกชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์