MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนำส่วนราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มาเป็นส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- กำหนดให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

- แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในส่วนที่มีการอ้างถึงบุคลากรสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา ให้เปลี่ยนเป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม)
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์