MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงมีเอกภาพ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

- ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และกำหนดอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการอุดมศึกษา

- กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.อ.” ทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์