MENUMENU

ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร  เอกเอี่ยม

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางวรรณวิมล  สินุธก

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นางสาวกรุณา  จุฑานนท์

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางประไพ  ดำสะกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


นางนันทิรัตน์  แก้วภราดัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

นางสาวกฤษณา  นิลศรี

ผู้อำนวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรี

นายนรุตม์  ธัญวงษ์

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม

นางสาวฝนทิพย์  วรัญญูรัตนะ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นางสาวปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
และประสานงานคณะรัฐมนตรี

นายธวัชชัย  จันทร์ไพศาลสิน

ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายภัทรพงศ์  ดู่มณี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวณัฐสุพิณ  ชนประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางนิภา  ตรงเที่ยง

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา