MENUMENU

โครงสร้างองค์กร


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฏหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
  • ธรรมาภิบาล สลค.
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
กองนิติธรรม (กนธ.)
กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
กองนิติธรรม (กนธ.)
กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กปส.)
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฏหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
  • ธรรมาภิบาล สลค.
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)