กฎหมายสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎหมายสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จำนวนเรื่อง ๑๓๕ เรื่อง
จำนวนเรื่อง ๕๗ เรื่อง
จำนวนเรื่อง ๔๐ เรื่อง
จำนวนเรื่อง ๗ เรื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.