MENUMENU

พิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
พิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์